DATASKYDDSBESKRIVNING

Ekenäs Energi Ab värnar om din personliga integritet.

Denna dataskyddsbeskrivning förklarar i vilket syfte vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter som kund och hur du kan dem.
Vid frågor gällande dataskydd kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Vad är våra kontaktuppgifter?

Personuppgiftsansvarig: Ekenäs Energi Ab
FO-nummer: 0832434-1
Kungsgatan 14, 2 vån.
10600 Ekenäs
Tel.: 019-289 2400
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Företrädare: Frank Hoverfelt
Dataskyddsombud: Marie Hägglund

Dataskyddsbeskrivningen finns även till påseende i pappersformat på Ekenäs Energis kontor, Kungsgatan 14, 2.vån, 10600 Ekenäs.

Registrets namn: Ekenäs Energis kundregister
Tillsynsmyndighet: Dataombudsmannens byrå
Kontakt: http://www.tietosuoja.fi/sv/index/yhteystiedot.html

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är vilken information som helst som avser en fysisk person med hjälp av vilken denna fysiska person kan identifieras, som ett namn, en adress eller en eller flera andra faktorer som är specifika för ifrågavarande fysisk person.

I vilket syfte behandlar vi personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att kunna ingå avtal med våra kunder samt för att utföra den tjänst som överenskommits om i avtalet med kunden.

Vi använder personuppgifter också vid kundservice såsom rådgivning samt utskick av kundenkäter, kundtidningar eller annan information till våra kunder. Syftet med kundservicen är att kunna garantera våra kunder ändamålsenlig service samt att utreda de områden där vi kunde förbättra vår service och vårt utbud.

Vi använder inte personuppgifter i andra syften än de som angetts ovan utan separat och explicit samtycke, som kan återkallas när som helst genom att meddela oss om detta.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar bara sådana personuppgifter som är nödvändiga för de syften som angetts ovan. Dessa innefattar i regel:

Uppgifter om kunden:
1) Namn
2) Personbeteckning
3) Kundnummer
4) Språkkod
5) Adress
6) Telefonnummer
7) E-postadress
8) Avtalskumpan/ Förmyndare

Uppgifter om förbrukningsplatsen

1) Förbrukningsplatsnummer
2) Gatuadress
3) Postnummer
4) Postanstalt
5) Boendeform
6) Uppskattning om energiförbrukningen
7) Förbrukningsuppgifter
8) Elmätare
9) Elanslutningsnummer

Uppgifter om fakturering och reskontra

1) Faktureringsadress
2) Faktureringsintervall
3) Faktureringssätt
4) Kontonummer
5) Uppgifter om betalningar
6) Förfallodag
7) Fakturamottagare

Övriga uppgifter

1) Kundrespons
2) Offertbegäran
3) Beställningar
4) Godkännande/ förbud för direktmarknadsföring
5) Uppgifter som kan inhämtas för att kunna erbjuda kunder tjänster för att optimera och utnyttja sina förmåner bättre.
6) Andra uppgifter av kunden eller en potentiell kund som behövs för leverans av en tjänst som kunden har begärt.
7) I vissa fall kan vi också samla in enhetsinformation såsom en IP-adress.

Alla Ekenäs Energis kundkontakter kan sparas för att vi skall kunna behandla reklamationer och för att utveckla vår kundservice. Uppgifter om potentiella kunder kan fås bl.a. från tävlingar, mässor och utlottningar. Vi sparar då uppgifter om potentiella kunder endast om kunden har gett sitt samtycke till marknadsföring eller kontakt.

Till vem kan vi överföra personuppgifter?

Vi kan överföra dina personuppgifter till utvalda tredje parter enligt följande.

Vid all överföring vidtas nödvändiga och skäliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå.

För det första kan vi komma att överföra dina personuppgifter till våra underleverantörer i den mån det är behövligt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden.

Vidare förbehåller vi oss rätten att överföra personuppgifter till sådana tredje parter vars medverkan är en förutsättning för att utföra den tjänst som överenskommits om, såsom t.ex. Fingrid Abp, Finsk Energiindustri, Indrivningsinstanser, Elbalansansvariga, samt andra elförsäljare eller elnätsbolag som personen upprätthåller kundavtal med.

Vidare överlåter vi personuppgifter till personuppgiftsbiträden som har en skyldighet att strikt följa våra instruktioner gällande sådana aspekter som säkerhet, lagring, radering och annan behandling.

Personuppgifter kan även på kundens uttryckliga begäran och godkännande överlåtas till tredje part varvid kunden ingått ett avtal med utomstående aktören för analys eller rapportering av förbrukningsuppgifter.

Vi kan vidare överlämna nödvändiga personuppgifter till myndigheter, såsom polisen, skatteförvaltningen eller andra myndigheter, om vi är skyldiga att göra det enligt lagen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter främst i Finland, men i vissa fall kan personuppgifter lagras på servrar som befinner sig annanstans i EU eller EES.

Hur skyddar vi personuppgifter?

Vi har vidtagit och upprätthåller både organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa dataskydd.

Alla enheter och servrar som behandlar personuppgifter är skyddade av lösenord, brandmurar och virusprogram. Vi har en IT-avdelning som kontinuerligt övervakar datasäkerheten och säkerställer att hård- och mjukvara som hänför sig till dataskydd är ändamålsenlig och uppdaterad.

Samtidigt är den personal som har tillgång till personuppgifter begränsad och de anställda som har tillträde till personuppgifter har undertecknat sekretessavtal. Anställda på Ekenäs Energi iakttar tystnadsplikt och har givits användarnamn och lösenord. Personuppgifter som lagrats i pappersformat förvaras i låsta och bevakade lokaliteter och tillträde är begränsat för utomstående. Personalens kunnande inom dataskydd upprätthålls genom externa och interna skolningar.

Samtidigt behandlar vi endast personuppgifter som är nödvändiga för de syften som angetts ovan speciellt med tanke på bredden av insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för personuppgifternas lagring och deras tillgänglighet.

Om en dataskyddsincident skulle ske har vi färdighet att enligt dataskyddslagstiftningen vid behov anmäla incidenten till tillsynsmyndigheten samt till den fysiska person vars personuppgifter incidenten berör.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi lagrar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot vår kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

När vi sparar personuppgifter för andra syften än våra avtalsenliga åtaganden, såsom t.ex. för bokföringsändamål, sparar vi informationen endast så länge som det relevanta lagstadgade syftet förespråkar.

Vad är dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering av personuppgifter?

Du har också rätt att korrigera inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter samt rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter efter att de inte längre är nödvändiga för det syfte de ursprungligen samlades.

Du har vidare rätt att kräva begränsning av användningen av dina personuppgifter för den tid du behöver för att granska att personuppgifterna är korrekta eller om du anser att behandlingen av dem inte varit laglig eller personuppgifterna behövs för att göra rättsliga anspråk.

Du kan begära en kopia på dina personuppgifter av oss för att verifiera den information vi har sparat om dig. Du kan begära insyn och rättelse som kan sändas skriftligen och undertecknad till Ekenäs Energi Ab, Kungsgatan 14, 2 vån., 10600 Ekenäs eller personligen besöka vårt kontor varvid du behöver bestyrka din identitet. Ekenäs Energi Ab lämnar enligt kundens begäran antingen ett digitalt eller skriftligt svar inom 30 dagar.

Du har även rätt att förbjuda att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, distansförsäljning och kundenkäter genom att antingen meddela om detta skriftligen till Ekenäs Energi Ab:s kontor eller kontakta kundtjänsten på numret 019 289 2400 1.9-31.5 mån-fre kl. 8-15 och 1.6-31.8 mån-fre kl. 08.00-14.00.

Rätt till dataportabilitet?

Med dataportabilitet avses din rätt att få en kopia på de personuppgifter vi sparat om dig och överföra dem till en tredje part.

Använder vi cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror som sparas på besökarens enhet då denne besöker vår hemsida. Vi använder cookies för att samla in information om hur användarna interagerar med vår hemsida. Denna information hjälper oss att förbättra användarnas upplevelse på hemsidan. Med hjälp av cookies strävar vi således till att finna övergripande interaktionsmönster snarare än information om enskilda användares beteende. Din webbläsare möjliggör oftast olika inställningar för användningen av cookies samt att blockera dem helt, men det kan leda till att sidorna då inte fungerar normalt.

Publicerad: 20.3.2018
Uppdaterad senast: 23.8.2018
snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan