Cinias fiberkabel från Hangö till Rostock

En lokal västnyländsk investerargrupp och Cinia undertecknade fredagen den 17.6.2016 ett intentionsavtal som siktar på att bygga en kabelförgrening från Hangö till Cinias C-Lion1-havsfiberkabel.

Havsfiberkabeln sammanlänkar Hangö till huvudkabeln mellan Helsingfors och Rostock och är ett slags datatrafikens motorväg.

 

Ekenäs Energi är en av de lokala investerarna och har för avsikt att investera en halv miljon i projektet. Målet är att det slutliga investeringsbeslutet och samarbetsavtalet mellan den lokala investeringsgruppen och Cinia görs under hösten 2016.

Övriga lokala investerare är Karis Telefon, Andelsbanken Raseborg, N3M Power, Hangö Hamn, Ekenäs Sparbank, Forcit samt privatpersonerna Olof Exell och Björn Siggberg. Dessutom ska städerna Hangö och Raseborg delta i projektet genom borgenförbindelser för lån. Den lokala gruppen investerar sammanlagt tre miljoner euro.

Förgreningen till Hangö är strategiskt viktig för Cinia

Den nya förgreningen erbjuder Cinia en kompletterande linje till huvudkabeln och en möjlighet att lägga upp trafik västerifrån också mer direkt i C-Lion1-kabelsystemet.

– Undertecknandet av intentionsavtalet är ett imponerande uttryck för ett exemplariskt regionalt samarbete, och en kraftig positiv signal, som gör det möjligt att omedelbart sätta i gång med att planera förgreningen till Hangö, kommenterar Ari-Jussi Knaapila, verkställande direktör för Cinia.

Enligt preliminära planer kommer Hangökabeln att vara redo för testanvändning i slutet av årt 2017, varvid den kommersiella driften kunde inledas i början av år 2018.

Vitamininjektion för lokal företagssamhet

– Det viktigaste målet för de lokala företagen och städerna är att göra regionen till en betydelsefull knutpunkt för internationell datatrafik mellan Frankfurt, Stockholm och Helsingfors, genom att ansluta Hangö udd till Cinias internationella C-Lion1-havskabel, kommenterar Henrik Ekblom, verkställande direktör för Karis Telefon.

– Anslutningen förbättrar regionens konkurrenskraft sett ur datacentralernas och den övriga växande affärsverksamhetens synvinkel. Det skapar goda möjligheter för lokala företag att växa och utveckla sin egen affärsverksamhet, betonar Frank Hoverfelt, verkställande direktör för Ekenäs Energi.

– Detta samprojekt visar också att samarbetet mellan Hangö och Raseborg samt näringslivet är på en utmärkt nivå. Framtiden ser lovande ut, kommenterar Andelsbanken Raseborgs verkställande direktör Lars Björklöf.

Hangö och Raseborg som delfinansiärer med om att stöda näringslivet

Enligt planerna ska den knappt en miljon som fattas från finansieringen skötas med Hangös och Raseborgs borgen för lånefinansiering. Städerna behandlar ärendet först i sina stadsstyrelser och fram till hösten i stadsfullmäktige.

– Hangös förgrening till C-Lion1- havskabeln skapar förutsättningar för att få helt ny modern industriell verksamhet till regionen. Det är av allra största vikt för arbetsplatserna och regionens utveckling, kommenterar Denis Strandell, stadsdirektör i Hangö.

– En ny infraled förbättrar västra Nylands konkurrenskraft kännbart. För städerna är det viktigt att prioritera det lokala näringslivets förutsättningar, ett lönsamt näringsliv inom regionen är också en stöttepelare för den offentliga förvaltningen, säger Tom Simola, stadsdirektör i Raseborg.


Cinia haaroituskappale

Bild: C-Lion1-havsfiberkabelns förgreningsstycke ligger redan på havets botten. Den installerades i slutet av 2015.

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan